Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi

ÇALIŞAN KIŞISEL VERİLERİNİN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Mardenim Tekstil olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.


1. Veri Sorumlusu
Şirketimiz Mardenim Tekstil İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Mardenim Tekstil” ve/veya “Şirket”), çalışana ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup bu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışanın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Çalışana Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının icra edilmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mardenim.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Saklanması ve Silinmesi Politikası ’ndan ulaşılabilecektir.

3. Çalışanın Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Çalışan tarafından iş başvurusu sürecinde paylaşılan Ad Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Uyruk Bilgisi, Cilt No, Aile Sıra No, Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, Evlilik Cüzdanı, Eş ve Çocuk kimlik bilgileri, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, SRC Belgesi, Askerlik Terhis Belgesi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Organ Bağışı Bilgileri, İmza, Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler, Maaş Hesabı Bilgileri, Parmak İzi Bilgileri gibi veriler Şirket tarafından iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sürece ilişkin yasalarda öngörülen kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.


4. Çalışana Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Çalışana ait kişisel veriler, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mardenim Tekstil, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile ihtiyaç halinde paylaşılabilecektir.


5. Çalışanın Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, çalışandan elektronik veya fiziki ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Çalışanın Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
– Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.mardenim.com adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kisisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

ÇALIŞAN KIŞISEL VERİLERİNİN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimiz Mardenim Tekstil İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Mardenim Tekstil” ve/veya “Şirket”), çalışana ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. Mardenim Tekstil tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine (5.1, 6.2, 8.1 maddelerine) uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi hususunda “Açık Rıza Beyanı” alınması gerekmektedir.

Mardenim Tekstil Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; Ad Soyad, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Uyruk Bilgisi, Cilt No, Aile Sıra No, Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No, Evlilik Cüzdanı, Eş ve Çocuk kimlik bilgileri, Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturması, İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, SRC Belgesi, Askerlik Terhis Belgesi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri, Organ Bağışı Bilgileri, İmza, Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler, Maaş Hesabı Bilgileri, Parmak İzi Bilgileri, gibi veriler aşağıdaki nedenlerden dolayı işlenebilmektedir;

a) Personel iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
b) Banka ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
c) Personel maaşlarının verilmesi ve belirlenmesi,
d) Mardenim Tekstil fiziksel güvenliğinin sağlanması,
e) Personel performanslarının değerlendirilmesi,
f) İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin yürütülmesi,
g) Denetim Süreçlerinin işletilmesi,
h) Eğitim,
i) Eğitim ve Kırtasiye Destek hizmetlerinin sağlanması,
j) Asgari Geçim indiriminin temininin sağlanması,
k) Personellerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek için,
personel kişisel verileri işlenmektedir.

İşbu belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla işlenmesini ve iş gereği, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde Aydınlatma metninde belirtilen, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Mardenim Tekstil iştiraklerine ve hizmet alınan kamu ve özel kuruluşlara aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Referans olarak belirttiğim 3. kişilerle referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin şirketinizle paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.
Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın “Çalışanın Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları” başlığı altında belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İş bu aydınlatma ve açık rıza metni, 2 sayfadan oluşmaktadır.

Adı :
Soyadı :
T.C. No :
Tarih :
İmza :

Scroll to Top